TSU HALLI-SM LA 23.- SU 24.3.2019

Aika: 23.-24.3.2019
Paikka: PIRKKAHALLI

TSU Halli-SM järjestelyt Pirkkahallissa LA 23.-SU 24.3.19 klo 8-21